AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

- Održana redovna Skupština akcionara dana 24.06.2017. god.                                                                     Pogledaj

- Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2016. god.                                                                    Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu Skupštinu akcionara dana 24.05.2017 sa predlozima odlukama              Pogledaj

- Održana vanredna Skupština akcionara  dana 11.03.2017.                                                                             Pogledaj

- Postavljen poziv  za vanrednu Skupštinu akcionara dana 11.03.2017 sa predlozima odlukama              Pogledaj

- Održana redovna Skupština akcionara  dana 28.06.2016.                                                                                Pogledaj

- Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015. god.                                                                        Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu Skupštinu akcionara 27.06. 2016. god.                                                              Pogledaj

- Postavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu                                                                                     Pogledaj

- Održana redovna Skupština akcionara  dana 19.06.2015.                                                                                 Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu Skupštinu akcionara  2015. god. sa predlozima odlukama 19.05.2015.       Pogledaj

- Postavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu                                                                                      Pogledaj

- Održana redovna Skupština akcionara  dana 28.06.2014.                                                                                  Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu Skupštinu akcionara  2014. god. sa predlozima odluka 27.05.2014.             Pogledaj

- Postavljen Godišnji dokument o  objavljenim informacijama dana 26.05.2014.                                            Pogledaj 

- Postavljen finansijski izveštaj za 2013. god. dana 29.04.2014.                                                                         Pogledaj 

- Održana vanredna Skupština akcionara  dana 26.11.2013.                                                                               Pogledaj

 - Ispravka Javnog poziva   za vanrednu Skupštinu akcionara  2013.god.  dana 26.11.2013                         Pogledaj

- Postavljen poziv  za vanrednu Skupštinu akcionara  2013. god. sa predlozima odluka   26.11.2013         Pogledaj

- Obaveštenje nesaglasnim akcionarima  dana 17.07.2013.                                                                               Pogledaj

- Postavljen Spisak nesaglasnih akcionara  dana 05.07.2013.                                                                            Pogledaj

- Održana redovna Skupština akcionara  dana 24.06.2013.                                                                                  Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu Skupštinu akcionara  2013. god. sa predlozima odluka 22.05.2013.            Pogledaj

- Postavljen godišnji dokument o objavljenim informacijama 16.05.2013                                                        Pogledaj

- Održana vanredna Skupština akcionara  dana 30.04.2013.                                                                              Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2012. god. dana 26.04.2012.                                                                         Pogledaj

- Postavljen poziv  za vanrednu Skupštinu akcionara  2013. god. sa predlozima odluka  11.04.2013          Pogledaj

- Obaveštenje o promenama u značajnom učešću 08.04.2013                                                                           Pogledaj

- Objavljen obrazac O-ZU  dana  18.03.2013                                                                                                          Pogledaj

- Objavljen obrazac MUO  dana  20.02.2013                                                                                                          Pogledaj  

- Objavljen obrazac O-ZU  dana  09.01.2013                                                                                                          Pogledaj

- Obaveštenje Berzi  i Komisiji  dana  27.12.2012                                                                                                 Pogledaj

- Održana Skupština akcionara  dana 12.12.2012                                                                                                 Pogledaj

- Objavljen obrazac O-ZU                                                                                                                                          Pogledaj

- Postavljen poziv  za vanrednu Skupštinu akcionara  2012. god. sa predlozima odluka  15.11.2012         Pogledaj

- Održana Skupština akcionara  dana 15.06.2012                                                                                                Pogledaj

- Postavljen Godišnji dokument o objavljenim informacijama dana 11.06.2012                                             Pogledaj

- Postavljen poziv  za redovnu godišnju Skupštinu akcionara  2012. sa predlozima odluka  17.05.2012  Pogledaj

- Postavljen poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara 2012. god. dana 16.05.2012                         Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2011. god. dana 30.04.2012                                                                       Pogledaj

-Postavljen izveštajo održanoj vanrednoj Skupštini akcionara dana 25.01.2012                                          Pogledaj

-Postavljen poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 25.01.2012                                            Pogledaj

- Vest - kooptiranje člana Upravnog odbora                                                                                                        Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za II polugodište 2011.                                                            Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2010. god. dana 14.07.2011.                                                                    Pogledaj

- Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara 11.05.2011. godine                                                                         Pogledaj

- Postavljen poziv za Skupštinu akcionara sa predlozima odluka za 11.05.2011.                                        Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za II polugodište 2010.                                                           Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2009. god. dana 13.07.2010.                                                                    Pogledaj

- Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara 30.06.2010. godine                                                                         Pogledaj

- Postavljen poziv za Skupštinu akcionara sa predlozima odluka za 30.06.2010.                                       Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za I polugodište 2010.                                                           Pogledaj

- Postavljen Prospekt izdavaoca za organizovanje trgovanja na tržištima berze                                          Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 22.01.2010.                                                                                                            Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 29.12.2009

(Obavestenje o ishodu javne ponude za sticanje sopstvenih akcija "pro-rata")                                           Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 18.12.2009. (Ponuda za sticanje sopstvenih akcija-pro rata)                        Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 09.12.2009. (Vanredna Skupština akcionara)                                                  Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 23.11.2009. (Sticanje sopstvenih akcija iz sredstava rezervi društva           Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 23.11.2009. (Raspoređivanje dela neraspoređene dobiti društva)               Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 23.11.2009. (Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara)                     Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 20.11.2009. (Odluka o isplati dividende za 2007. godinu)                             Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 30.10.2009.                                                                                                            Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za II polugodište 2009.                                                           Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 30.06.2009.                                                                                                           Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2008. god. dana 29.06.2009.                                                                   Pogledaj

- Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara 27.06.2009.                                                                                     Pogledaj

- Postavljen poziv za Skupštinu akcionara sa predlozima odluka za 27.06.2009.                                       Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za I polugodište 2009.                                                           Pogledaj

- Izveštaj o bitnom događaju 11.12.2008.                                                                                                          Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za II polugodište 2008.                                                         Pogledaj

- Postavljen plan šestomesečnog poslovanja za I polugodište 2008.                                                          Pogledaj

- Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara  06.06.2008.                                                                                   Pogledaj

- Postavljen poziv za Skupštinu akcionara sa predlozima odluka za 06.06.2008.                                      Pogledaj

- Odluka od 24.04.2008. o određivanju dana dividende                                                                                 Pogledaj

- Postavljen finansijski izveštaj za 2007. godinu                                                                                              Pogledaj

- Godišnji izveštaj o poslovanju i izvod iz fin.izveštaja za 2007.                                                                     Pogledaj