AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

       Istorijat firme:

          AD "Sremput" Ruma je danas moderan kolektiv sa bogatom istorijom i tradicijom na teritoriji Srema. Pre Drugog svetskog rata, na teritoriji Sreza Sremska Mitrovica, postojala je Sekcija za puteve -  Direkcija za puteve, a  1962. godine osnovano je Preduzeće za puteve "Srem" sa sedištem u Rumi.  Od tog preduzeća sa veoma skromnom mehanizacijom i nekvalifikovanim radnom snagom, danas je AD "Sremput" Ruma izrastao u savremen kolektiv koji je u zadnjih 40 godina izgradio gotovo sve objekte putne privrede na prostorima između reka Save i Dunava.

           Lokacija firme i koje oblasti održava:

             Sedište AD "Sremput"-a Ruma ima veoma povoljan geografski položaj odnosno nalazi se samo tri kilometra od mesta ukrštanja auto-puta E-70 (Beograd-Zagreb) i magistralnog putnog pravca M-21 (Novi Sad - Ruma - Šabac). Povoljni saobraćajno-geografski uslovi  pružaju velike mogućnosti za brzo i efikasno obavljanje poslova izgradnje i održavanja puteva na celoj teritoriji Srema i Mačve.

            AD "Sremput" Ruma je angažovano na redovnom i zimskom održavanju i to:

·        E-70, deonica Dobanovci-Batrovci, u dužini od 92,70 km, a na kojoj  se nalazi most na Bosutu, sedam petlji, četiri nadvožnjaka, dvadeset putnih prelaza,

·        E-75, deonica most Beška - Batajnica, u dužini od 33,94 km a na kojoj se nalazi šest petlji, šest putnih prelaza,

·        Magistralni putevi u dužini od 136,20 km,

·        Regionalni putevi u dužini od 389,13 km,

·        Lokalni putevi na teritoriji Srema u dužini od oko 500 km.

            AD "Sremput" Ruma, dakle, na celoj teritoriji Srema održava puteve (u letnjem i zimskom periodu) i to SO:  Ruma, Šid, Pećinci, Stara Pazova, Inđija, Irig.

            Osim održavanja puteva, AD "Sremput" Ruma se bavi izgradnjom puteva i putnih objekata. Ima sve potrebne licence  i to licencu za izvođenje radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje opština i objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno Ministarstvo; licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, kao i licence za diplomirane građevinske inženjere i diplimiranog mašinskog inženjera.

            Zbog velike površine koju ovo preduzeće pokriva, formirano je šest punktova prikazanih na karti koju vam u prilogu dostavljamo   i to:

1.      Punkt Asfaltna baza Ruma (zgrada u pov. 256 m2,  radionica u pov. od 826 m2 i restoran u pov. 531 m2),

2.      Punkt Ruma (radionica u pov. 1.960,50 m2)

3.      Punkt Stara Pazova ( zgrada u pov. od 53.50 m2)

4.      Punkt Banstol  (zgrada u pov. od 60,oo m2)

5.      Punkt Kuzmin (zgrada u pov. od 93,60 m2)

6.      Punkt "Drina" Bogatić, za eksploataciju šljunka (zgrada u pov.127,30 m2)

            Od poslovnih objekata, AD "Sremput" Ruma ima:

1.      Upravnu zgradu direkcije (kancelarije u pov 931 m2,  restoran radionicu u pov. od 1.960,50 m2)

2.      Projektni biro (poslovni prostor koji se izdaje u pov. od 600,oo m2)

3.      Industrijski kolosek koji služi za prevoz agregata od železničke stanice u Rumi do Asfaltne baze, kao istovarnog mesta, gde se nalaze i deponije).

            AD "Sremput" Ruma je vlasnik šljunkare i vrši eksploataciju prirodnog šljunka iz reke Drine kod Bogatića i to sa površina od 4 hektara u vlasništvu i 13,82 hektara u zakupu za svoje potrebe i prodaje trećim licima. Prirodni šljunak  vadi se bagerima i to iz korita reke Drine i priobalja.

            Ovo preduzeće ima svoju laboratoriju za geomehaniku i asfalt u okviru koje vrši ispitivanje proizvoda

            Za sve sirovine koje se koriste u proizvodnji (kameni agregati, bitumen, cement) AD "Sremput" poseduje ateste proizvođača istih. Rezultate ispitivanja u okviru sopstvene laboratorije, potvrđuje Institut za puteve AD, Centar za puteve Vojvodine Novi Sad, kao i nadzorni organi koji vrše kontrolu ugrađenih proizvoda i izvedenih radova.

            Preduzeće ima jednu asfaltnu bazu WIBAU, kapaciteta 120 tona/čas koja proizvodi sve vrste asfaltnih mešavina.

           Takođe ima i betonsku bazu kapaciteta do 100 t/h.

            Rad ovog akcionarskog društva obavlja se kroz organizaciju  sedam sektora i to:

- Sektor građevinske operative

- Sektor proizvodnje

- Sektor  transporta i mehanizacije

- Sektor radionice

- Sektor tehničke pripreme

- Ekonomsko-finanskijski i pravni sektor

            Kvalifikaciona struktura radnika:

Kvalifikacija                         stanje 01.06.2011.                % učešća


            KV                                                                  92                                         36,80

            NK                                                                  50                                         20,00

            PK                                                                  16                                           6,40

            SSS                                                               59                                         23,60

            VKV                                                                 3                                           1,20

            VS                                                                  13                                          5,20

            VSS                                                               17                                          6,80


        Ukupno radnika:                                         250                                          100 %


          Vozila i mehanizacija:

             U poslednje tri godine nabavljena je nova mehanizacija tako da je ovo preduzeće opremljeno za izgradnju i održavanje (letnje i zimsko) puteva. Od građevinske mehanizacije raspolaže sa 7 buldozera, 6 bagera, 5 skipova, 8 grejdera, 16 utovarivača, 5 finišera, 35 valjaka (različitih tipova), 4 unimoga, 1 "FAUN" auto dizalica nosivosti 60 t, 1 glodalica, 10 kompresora, dve mašine za bojenje asfalta "HOFFMAN" H18 i H8, 4 koherice. Od vozila poseduje 58 kamiona (kiperi, tegljači, ...), 22 priključna vozila, 11 traktora, 6 cisterni, 26 TAM vozila (prevoz radnika i tereta), 7 kombibusa, 1 autobus i 23 putnička vozila (dvadeset terenskih i tri putnička). Za zimsko odžavanje  puteva koristimo 35 posipača soli uključujući i bazen za slanu tečnost.

          Zaštita životne sredine:

             Na asfaltnoj bazi su ugrađi filteri radi eliminisanja dimnih gasova iz proizvodnog pogona asfaltne baze. Kao i kod ostalih vrsta industrijske proizvodnje i na toj lokaciji je zelenilu dat vrlo važan značaj, a radi zaštite okoline. Zeleni pojas između puta I reda i asfaltne baze, iznosi 60 m. Zeleni zaštitni pojas sastoji se od ukrasnog šiblja  i drvoreda.  Sve slobodne površine oko asfaltne baze su zatravljene.

            Asfaltna baza radi na gas a sva mehanizacija, kamioni i građevinske mašine parkiraju se na asfaltnoj bazi, koja se nalazi u industrijskoj zoni. Lokacija asfaltne baze u odnosu na grad je veoma pogodna jer najjači vetrovi su zapadni, severozapadni i severoistočni, tako da njihova strujanja eventualnu prašinu s asfaltne baze ne nanosi na naselje a zaštitno zelenilo oko kompleksa štiti i susedne poljoprivredne parcele.

           Pozicije na tržištu i pregled tržišta:

     Ovo preduzeće ima višegodišnje ugovore za održavanje magistralnih i regionalnih puteva a za održavanje lokalnih puteva, učestvuje na svim licitacijama i tenderima. Takođe učestvuje na svim licitacijama na teritoriji koju pokriva i kod drugih investitora (lokalnih fondova i trećih lica) a što znači da je prisutno na tržištu.

     Za Republičku Direkciju radi po njihovom cenovniku a na drugim poslovima, s obzirom na postupak javne nabavke, licitacije, po cenama koje se postignu, a u odnosu na ostale učesnike u javnim nabavkama, licitacijama.

      Prodaja i marketing - način sklapanja poslova:

     Svi poslovi se sklapaju putem ugovora, na osnovu tendera i licitacija u kojim su predviđeni rokovi za izvođenje radova, kvalitet izvedenih radova, garantni rokovi za izvedene radove i dinamika plaćanja.