AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

     "SREMPUT" RUMA

             R U M A

NAPOMENE

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

sa stanjem na dan 31.12.2005. godine

 

1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

            Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma je preduzeće koje se bavi izgradnjom i održavanjem auto-puteva, magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

            Pored navedene, kao osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i poslovima koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju a naročito:

-          grubi građevinski radovi i specifični radovi

niskogradnje,

-          izgradnja saobraćajnica aerodromskih pista i sportskih terena,

-          vađenje šljunka i peska,

-          proizvodnja gotove betonske smeše,

-          ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem,

-          ostali instalacioni radovi.

            Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma  je organizovano kao akcionarsko društvo a po osnovu svojinske transformacije i registrovano kao takvo kod Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici Fi 915/98, registarski uložak br. 1-469 a od 06.07.1998. godine.

            Rešenjem br.  Fi 68/2003 od 23.01.2003. godine upisano je u sudski registar  pripajanje preuzimanjem  GP "Drina" AD "Bogatić".

            Preduzeće posluje pod firmom Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma  (pun naziv), a skraćeni naziv je AD "Sremput" Ruma.

            Sedište preduzeća je u Rumi, ul. Trg oslobođenja br. 12.

            Organi preduzeća su: Skupština, Upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

            Prosečan broj zaposlenih radnika u preduzeću u toku 2005. godine je 516.

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

            Finansijski izveštaji AD "Sremput" Ruma sastavljeni su, po svim značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim  računovodstvenim standardima - Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Pored Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao sastavljanja finansijskih izveštaja, korišćeni su nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja.

            Finansijski izveštaji AD "Sremput" Ruma su iskazani u hiljadama dinara.

            Dinar (CSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine a odobreni su za objavljivanje 20.02.2006. godine od strane Upravnog odbora AD "Sremput" Ruma.

 

            3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

 

            Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor preduzeća.

            - nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovođenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Troškovi tekućeg održavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda, amortizacija nekretnina, postrojenja i oprema, obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe. Amortizacija alata čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, obračunava se proporcionalnom metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe.

            - dugoročni finansijski plasmani

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

            - zalihe

Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost obuhvata  fakturnu vrednost, troškove transporta i druge pripadajuće troškove. Izlaz sa zaliha se vrši po prosečnoj ceni. Sitan inventar, gume i HTZ oprema, se otpisuju 100% prilikom stavljanja u upotrebu. Na upotrebi se vode do rashoda.

            - potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom. Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora preduzeća i kod zastarelih potraživanja.

            - gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina  i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

            - dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora. Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema prodajnom kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja, na osnovu Ugovora. Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku do  godinu dana, preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

            - kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za ugovorene kamate.

            - prihodi

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi od prodaje usluga  priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

            - rashodi

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali u skladu sa načelom nastanka događaja.

            - transakcije u stranoj valuti

Kada je transakcija realizovana u istom obračunskom periodu kada je i nastala, sve kursne razlike priznaju se u tom periodu. Kursne razlike po osnovu realizovanja transakcija po kursevima različitim od onih po kojima je vršeno početno preračunavanje, priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastali. Na datum bilansa stanja monetarne stavke u stranoj valuti se prevode korišćenjem zaključnog kursa.

 

B I L A N S    S T A NJ A

 

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

            Poziciju nekretninna, postrojenja i opreme na dan 31.12.2005. godine sačinjavaju sledeće stavke:

                                                                                                                          u 000 din.

                                                          Nabavna          Ispravka         Sadašnja

                                                           vrednost               vredn          vrednost

 

1. Zemljišt                                            39.227                -------            39.227

2. Građevinski objekti                      499.656           238.055         261.601

3. Postrojenja i oprema                   547.725           339.185        208.540

4. Investicione   nekretnine               39.670               8.902           30.768

5. Investicije u toku                                  724               --------                 724

6. Avansi za postrojenja  i opremu   10.743               --------           10.743

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         1.137.745           586.142         551.603

 

Komisija za procenu fer vrednosti zemljišta je ustanovila da određene parcele u K.O. Maradik, pripadaju vlasništvu AD "Sremput" Ruma. Vrednost tog zemljišta je 715  hiljada dinara. Nova nabavka osnovnih sredstava u 2005. godini je 88.815 hiljada dinara. Avans na 10.743 hiljade dinara = 125.650 E, je uplata za Volvo kamione. Isporuka kamiona je u februaru 2006. godine.

Investicione nekretnine se procenjuju po modelu nabavne vrednosti.

 

 

3.2. Dugoročni finansijski palsmani

                                                                                                                          u 000 din.

 

                                                          Nabavna          Ispravka         Sadašnja

                                                           vrednost               vredn          vrednost

 

Učešća u kapitalu                                 3.845              3.288                 557

Ostali dug.fin.plasmani                        8.344              --------              8.344

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              12.189              3.288              8.901

 

Akcije Vojvođanske banke                       16                        hiljada dinara

Akcije "Vojvodinaputa"                           541                        hiljada dinara

GAS - Ruma                                          7.463                        hiljade dinara

Otkupljeni stanovi                                      88                        hiljada dinara - poslove

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 8.901

                        oko otkupa, usklađivanje rata vodi preduzeće "Stambeno" Ruma.

 

3.3. Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2005. godine je sledeća:

                                                                                                                          u 000 din.

1. Osnovni i pomoćni materijal        42.792

2. Gorivo i mazivo                                 4.332

3. Rezervni delovi                               15.765

4. Sitan inventar                                       362

5. Auto-gume                                         2.842

6. HTZ oprema                                         358

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              66.451

 

                                                          Nabavna          Ispravka

                                                           vrednost               vredn

 

1. Sitan inventar u upotrebi                 6.671              6.671

2. Auto gume u upotrebi                    11.829            11.829

3. HTZ u upotrebi                                     193                  193

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              18.693            18.693

 

                                                          Nabavna          Ispravka         Sadašnja

                                                           vrednost               vredn          vrednost

 

1. Avansi za zalihe i usluge                 1.608                  115              1.493

2. Roba                                                          8              --------                      8

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 1.616                  115              1.501

 

Ukupno zalihe                                     86.760            18.808            67.952

 

Avansi su dati za radove kooperantima i za rezervne delove. Neusaglašena potraživanja po avansima su preneta na sporna.

1. Avans Loznica                                        84

2. Gumotehna Ruma                                 31

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    115

 

3.4. Potraživanja

Struktura potraživanja na dan 31.12.2005. godine je sledeća:            

                                                                                                                          u 000 din.

1. Potraživanja od kupaca

     u zemlji                                         392.401

2. Ispravka vrednosti potraživanja

    od kupaca                                   (176.538)

3. Potraživanja po osn.osig. (DDOR)    417

4. Potraživanja za kamatu                         14

5. Potraživanja od zaposlenih             3.165

6. Potraživanja za porez

    iz rezultata                                             708

6. Ostala potraživanja - bolovanje

    SIZ-a                                                      877

--------------------------------------------------------------------------------------------

                        Ukupno:                     221.044

 

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca je izvršena na osnovu procene rukovodstva o njihovoj naplativosti. Vršena je analiza svih spornih potraživanja i na osnovu činjenica organ upravljanja  donosi odluku o ispravci vrednosti. Razlozi za ispravku vrednosti potraživanja od kupaca su: neovereni IOS-i, pokrenut sudski spor, potraživanja starija od 60 dana i drugi.

Usaglašenost  potraživanja je vršena od 31.10.2005. godine do 31.12.2005. godine.

Neusaglašena potraživanja su preneta na sporna potraživanja od kupaca.

 

Neusaglašena potraživanja              IOS nije overen                   u 000 din.

 

  1. Gradisvet Ruma                                   97

  2. Skupština opštine Ruma                      7

  3. LHR Beograd                                       14

  4. Stević Dragan Golubinci                     93

  5. Slavko Puvača Inđija                          44

  6. Populus Ruma                                       7

  7. Omladinska zadruga LJubovija         31

  8. DAG-CO Ruma                                    71

  9. Nova Guma Ruma                                 7

10. Mesna zajednica Irig                         464

11. Mesna zajednica Neradin                117

12. Mesna zajednica Šatrinci                 286

13. Sintim Veternik                                    13

14. Ing-stan Stara Pazova                         35

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 1.286

Neslaganja sa Republičkom Direkcijom za puteve Beograd u iznosu od   2.151.911,25 dinara je iznos cesije koja je u AD "Sremput" Ruma realizovana 10.01.2006. godine a u Direkciji 28.12.2005. godine. Ostale neslagašenosti su materijalno bez značaja.

 

3.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina                                       u 000 din.

    1. Tekući (poslovni računi)              4.658

    2. Blagajna                                                5

    3. Blagajna bonova za putarinu           31

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                Ukupno:                  4.694

 

3.6. Aktivna vremenska razgraničenja

1. Unapred plaćeni troškovi:

    - premije osiguranja                         1.920

    - naknade za mot. vozila                     335

    - pretplate za literaturu                         134

    - zakup zemljišta-Bogatić                    118

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 2.507

2. Ostala aktivna razgraničenja:

    - porezi                                                   906

    - kamate - lizing                                 1.176

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 2.082

  Aktivna razgraničenja ukupno: 1.2.  4.589

 

3.7. Osnovni i ostali kapital

1. Struktura akcijskog kapitala preduzeća na dan 31.12.2005.

     Obične akcije                           u 000 din.     Broj akcija    Učešće u %

  1. Zaposleni i druga lica                313.802          142.637           65.7883

  2. Fond za PIOR                               40.366             18.348             8.4626

  3. Akcijski fond                               122.819             55.827           25.7490

--------------------------------------------------------------------------------------------

                  Ukupno:                           476.987          216.812                   100

Po Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-29-1603/4-05 od 07.07.2005. godine,  povećana je nominalna vrednost akcije sa 1.500,oo  na 2.200,oo  dinara. Povećanje  je izvršeno pripisom revalorizacionim i statutarnih rezervi. Agencija za privredne registre 13.10.2005. godine izdaje Rešenje o upisu promene podataka u Registar privrednih subjekata.

2. Ostali kapital - vanposlovna sredstva                       881

Ukupno osnovni i ostali kapita:                              476.987

                                                                                            881

--------------------------------------------------------------------------------------------

            Ukupno:                                                         477.868

 

3.8. Revalorizacione rezerve su formirane na osnovu procene  fer frednosti građevina i zemljišta

1. Građevine  ( u 2004.)                                           114.224

2. Zemljište - K.O. Maradik (2005.)                               715

--------------------------------------------------------------------------------------------

               Ukupno:                                                      114.939

 

3.9. Dugoročna rezervisanja 5.680 su izvršena po obrascu DPI-rezervisanje za investiciono održavanje. Ukidanje rezervisanja se vrši u 2006. godini

 

3.10.  Ostale dugoročne obaveze na dan 31.12.2005.

1. Obaveze po osnovu fin. lizinga                            13.745

2. Obaveze po osnovu lizinga-kamate                      1.196

--------------------------------------------------------------------------------------------

                         Ukupno:                                               14.941

 

3.11. Kratkoročne finansijske obaveze na dan 31.12.2005.

1. Kratkoročni kredit AIK banka Niš          40.000

            20.000            28.01.2006. dospeće kredita

            20.000            23.02.2006. dospeće kredita

- overena cesija za Republičkom  Direkcijom za puteve Beograd o realizaciji potraživanja i obaveza na dan - dospeća kredita.

 

3.12. Obaveze iz poslovanja

1. Primljeni avansi za proiz. i usluge                         6.682

2. Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva             111.310

3. Dobavljači u zemlji za osnovna sredstva              9.605

4. Dobavljači - nefakturisana roba                                 731

5. Dobavljači u inostranstvu                                        5.462

--------------------------------------------------------------------------------------------

                               Ukupno:                                      133.790

 

Neusaglašena obaveza sa 31.10.2005.

Dobavljač:                                ŽTP Beograd                         AD"Sremput" Ruma

Saldo9.                                         411.256,76                           9.189.744,08

Razlika                                         221.512,68

Ostala neusaglašena stanja su materijalno bez značaja.

 

3.13. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostalih javnih prihoda

1. Obaveza za PDV - po osnovu razlike OBR              547

2. Ministarstvo za vodeoprivredu                                   340

3. Naknada za korišćenje vodn. zemljišta 271

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Ukupno:                                         1.158

Obaveza za PDV u iznosu 547 je plaćena 10.01.2006. godine.

 

3.14.  Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska

razgraničenja

1. Obaveze za zarade i naknade                              14.851

2. Porez na zarade i naknade                                     3.000

3. Doprinosi na zarade                                                 3.577

4. Doprinosi na teret poslodavca                                3.853

5. Obaveze za naknade koje se

    refundiraju                                                                     233

6. Obaveze po osnovu kamate                                      930

7. Obaveze za neispl. dividende                                    231

8. Ostala lična primanja                                                  246

9. Pasivna vremen. razgran.                                       1.762

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                           28.683

 

B I L A N S   U S P E H A

 

3.15. Poslovni prihodi  na dan 31.12.2005. god.

1. Prihodi od prodaje robe i usluga                       823.906

2. Prihodi od aktiviranja robe -

       - šljunak                                                                   6.078

3. Prihodi od faktura

       (zgrada Projekta)                                                       886

--------------------------------------------------------------------------------------------

                               Ukupno:                                      830.870

Poslovni rashodi na dan 31.12.2005. god.

 

Poslovni rashodi na dan 31.12.2005. god.

 

3.16       1. Nabavna vrednost prodate robe                                     316

--------------------------------------------------------------------------------------------

                              Ukupno:                                                                       316

 

3.17.       2. Troškovi ostalog materijala

1. Troškovi osnovnog materijala                            211.875

2. Troškovi pomoćnog materijala                            12.053

3. Troškovi maziva                                                       4.653

                                   

               3. Troškovi ostalog materijala

1. Troškovi rezervnih delova                                     17.512

2. Trošak sitnog inventara                                           2.210

3. Trošak auto-guma                                                    6.430

4. HTZ oprema                                                                 935

5. Ostalo                                                                         1.566

 

               4. Troškovi energije i goriva                    89.942

--------------------------------------------------------------------------------------------

                            Ukupno:                                         347.176

 

3.18.     5. Troškovi zarada, naknada i

                   ostali lični rashodi

1. Bruto zarade i naknade                                       224.182

2. Doprinosi na teret poslodavca                             40.968

3. Ostali lični rashodi                                                  26.924

--------------------------------------------------------------------------------------------

                            Ukupno:                                         292.074

 

3.19.    6. Troškovi amortizacije

1. Amortizacija nekretnina

   postrojenja i opreme                                               53.892

2. Amortizacija alata                                                        152

--------------------------------------------------------------------------------------------

                           Ukupno:                                             54.045

 

3.20.     7. Ostali poslovni rashodi

1. Kooperanti u proizvodnji                                       18.787

2. Transportne usluge                                                34.021

3. Usluge na redovnom održ.osn.sred.                     6.994

4. Troškovi zakupnina                                                     177

5. Troškovi reklame i propagande                                   89

6. Ostale usluge materijalne                                       1.878

7. Ostale nematerijalne usluge                                   2.842

8. Troškovi reprezentacije                                           1.951

9. Premije osiguranja                                                   3.920

10. Troškovi bankarskih usluga                                  1.796

11. Troškovi članarina                                                       93

12. Troškovi poreza                                                      1.907

13. Troškovi doprinosa                                                3.127

14. Ostali nematerijalni troškovi                                 2.947

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                           80.529

 

3.21.  Finansijski prihodi

1. Prihodi od kamata                                                101.827

2. Pozitivne kursne razlike                                              244

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                        102.071

Kamata naplaćena od "Vojvodinaput"-a Novi Sad po osnovu duga za radove kod Feketića.

 

3.22.  Finansijski rashodi 31.12.2005.

1. Kamate iz duž.poverilačkih odnosa                     19.649

2. Kamate za pored                                                      3.813

3. Kamate - lizing                                                             539

4. Interkalarna kamata                                                       40

5. Negativne kursne razlike                                            845

6. Ostali fin. rashodi                                                              1

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                           24.887

 

3.23.  Ostali prihodi  31.12.2005.

1. Višak materijala                                                           101

2. Naplaćena otpisana potraživanja                        53.696

3. Prihodi od smanjenja obaveza                                    32

4. Prihodi od naplaćenih šteta                                       180

5. Ostali nepomenuti prihodi                                          536

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                           54.545

 

 

 

3.24.  Ostali rashodi  31.12.2005.

1. Manjak osnovnih sredstava                                         42

2. Negativni efekat zaštite od rizika                               403

3. Direktan otpis potraživanja                                         358

4. Naknada štete                                                           1.860

5. Obezvređenje dugor. plasmana                                  30

6. Obezvređenje zaliha mater.                                            1

7. Sporna potraživanja od kupaca                         172.383

8. Rashod nekretnina, postr. i opreme                            99

--------------------------------------------------------------------------------------------

                             Ukupno:                                        175.176

 

4. Devizni kursevi

 

 

    Devizni kursevi NBS primenjeni za preračun pozicija u dinarima na dan 31.12.2005. godine su:

 

EUR                                                      srednji         prodajni

                                                              85.500          86.0985

 

B I L A N S   S T A NJ A

Na dan 31.12.2005. god.

U hiljadama dinara

 

                                                                             2005.                             2004.

AKTIVA

Stalna imovina

Neuplaćeni upisani kapital, neto                                             ------------                     ----------

Nematerijalna ulaganja, neto                                                    ------------                     ----------

Nekretnine, postrojenja, oprema i

     biološka sredstva, neto                                                          551.603                   509.902

Dugoročni finansijski plasmani, neto                                            8.901                       8.931

Ukupna stalna imovina                                                         560.504               518.833

 

Obrtna imovina                                                                                        

Zalihe, neto                                                                                     67.952                     44.088

Potraživanja, neto                                                                        221.044                   192.020

Kratkoročni finansijski plasmani, neto                                        ----------                     33.326

Gotovinski ekvivalenti i gotovina                                                   4.694                          963

Porez na dodatu vrednost i AVR                                                    4.589                       1.735

Odložena poreska sredstva                                                          ----------                       --------

Ukupna obrtna imovina                                                        298.279               272.132

 

Ukupna poslovna imovina                                                       858.783                   790.965

Gubitak iznad visine kapitala                                                  ------------                   -----------

Ukupna aktiva                                                                          858.783               790.965

Vanbilansna aktiva                                                                 --------------                     ----------

 

PASIVA

 

                                                                             2005.                             2004.

Kapital

Osnovni i ostali kapital                                                                477.868                   326.099

Neuplaćeni upisani kapital                                                         -----------                   -----------

Rezerve                                                                                           28.441                     34.671

Revalorizacione rezerve                                                             114.939                   259.763

Neraspoređena dobit                                                                     13.283                     11.232

Gubitak                                                                                             ---------                   (---------)

Otkupljene sopstvene akcije                                                         ---------                   (---------)

Ukupni kapital - neto                                                              634.531            631.765

 

Dugoročna rezervisanja i obaveze

Dugoročna rezervisanja                                                                  5.680                       5.680

Dugoročni krediti                                                                              --------                        -------

Ostale dugoročne obaveze                                                           14.941                        -------

Ukupno dugoročna rezervisanja i obaveze                         20.621                 5.680

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze                                                 40.000                        -------

Obaveze iz poslovanja                                                                133.790                     87.150

Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i

    ostalih javnih prihoda                                                                  1.158                     45.212

Ostale kratkoročne obaveze i PVR                                             28.683                     21.158

Ukupne kratkoročne obaveze                                             203.631            153.520

 

Odložene poreske obaveze                                                     ------------                       --------

 

Ukupna pasiva                                                                            858.783                   790.965

Vanbilansna pasiva                                                                     ----------                        -------

 

B I L A N S   U S P E H A

U periodu od 01. januara do  31. decembra 2005. god.

U hiljadama dinara

 

                                                                             2005.                             2004.

Poslovni prihodi

Prihodi od  prodaje                                                                      823.906                   693.365

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe                                             6.078                       7.657

Povećanje kroz /(smanjenje) vrednosti zaliha  učinaka              -------                      ---------

 

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U periodu od 01. januara do 31. decembra 2005. godine

u hiljadama dinara

 

                                                                             2005.                             2004.

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Prilivi od prodaje i primljeni avansi                                           819.012                   635.983

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja                                         106.861                       2.195

Prilivi na osnovu vanrednih stavki                                                    138                       --------

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                                 926.011                   638.178

 

Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi            (477.225)                (298.370)

Odlivi po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (288.651)   (240.992)

Odlivi po osnovu plaćenih kamata                                           (23.328)                     (1.346)

Odlivi po osnovu poreza na dobit                                                   (234)                        (474)

Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda                                 (103.847)                  (29.984)

Odlivi po osnovu vanrednih stavki                                              (5.063)                     (8.329)

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                              (898.348)               (579.495)

 

Neto priliv  iz poslovih aktivnosti                                              27.663                       8.683

 

Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja

Neto priliv od prodaje akcija i udela                                                                           -----------

Priliv od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,                                                             

           postrojenja, opreme i bioloških sredstava                                                      -----------

Prilivi od primljenih kamata                                                                                             1.398

Prilivi od primljenih dividendi                                                                                               92

Neto prilivi po osnovu ostalih finansijskih plasmana               31.900                      ---------    

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja                                31.900                       1.490

 

Neto odlivi po osnovu kupovine akcija i udela                            --------                       (------)

Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina,

        postrojenja, opreme i bioloških sredstava                       (76.359)                  (47.179)

Neto odlivi po osnovu ostalih finansijskih plasmana               ----------                     (5.698)

Odlivi po osnovu plaćenih kamata                                              ----------                      (-------)

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja                             (76.359)                  (52.877)

 

Neto priliv/odliv/ gotovine iz aktivnosti plasiranja i investicija         (44.459)                  (51.387)

 

Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja

Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala

Neto prilivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita         40.000                       --------

Neto prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza     --------                        -------

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                             (40.000)

 

Odlivi po osnovu  otkupa sopstvenih akcija i udela                   ---------                      (-------)

Neto odlivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih

kredita i ostalih obaveza                                                                ---------                      (-------)

Odlivi po osnovu finansijskog lizinga                                         (8.560)                      (-------)

Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi                                     (10.913)                     (7.708)

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                             (19.473)                    (7.708)

 

Neto priliv/odliv/ gotovine iz aktivnosti finansiranja            20.527                    (7.708)

                                                                                                                                        

Neto priliv/odliv/ gotovine                                                             3.731                        (412)

Gotovina na početku godine                                                           963                       1.375

Pozitivne  kursne razlike po osnovu preračuna gotovine            -------                        -------

Negativne kursne razlike po osnovu predračuna gotovine         -------                       (------)

Gotovina na kraju godine                                                             4.694                          963