AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

        На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС",  бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
АД"Сремпут"Рума,Трг ослобођења 12
                 
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: АД"СРЕМПУТ" РУМА 3. матични број: 8040664
2. адреса: Трг ослобођења 12 4. ПИБ: 101339701
                   
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
                 
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА 560.504 519.282 А. КАПИТАЛ 634.531 751.939
I Неуплаћени уписани капитал     I Основни капитал 477.868 477.868
II Гудвил     II Неуплаћени уписани капитал    
III Нематеријална улагања     III Резерве 28.441 28.441
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 551.603 510.387 IV Ревалоризационе резерве 114.939 114499
V Нераспоређени добитак 13.283 131.131
V Дугорочни финансијски пласмани 8.901 8.895 VI Губитак    
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 298.279 841.848 VII Откупљене сопствене акције    
I Залихе 67.952 61.817 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 224.252 609.191
II Стална средства немењена продаји и
средства пословања које се обуставља
   
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 230.327 762.430 I Дугорочна резервисања 5.680 13143
IV Одложена пореска средства   17.601 II Дугорочне обавезе 14.941 4.574
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 858.783 1.361.130 III Краткорочне обавезе 203.631 591.474
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА     IV Одложене пореске обавезе    
Д. УКУПНА АКТИВА 858.783 1.361.130 В. УКУПНА ПАСИВА 858.783 1.361.130
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА    
        Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА    
                 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА  (у 000 дин)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
2005. 2006. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
I Пословни приходи 830.870 1.410.506
I Приливи гот. из пословних актив. 926.011 1.000.741 II Пословни расходи 774.140 1.156.179
II Одливи гот. из пословних актив. 898.348 1.105.693 III Пословна добитак / губитак 56.730 254.327
III Нето прилив / одлив готовине 27.663 -104.952 IV Финансијски приходи 102.071 2.983
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА     V Финансијски расходи 24.887 27.027
VI Остали приходи 54.545 172.016
I Приливи гот. из активности инвест. 31.900 6 VII Остали расходи 175.176 289.209
II Одливи гот. из активности инвест. 76.359 48.350 VIII Доб/ губ. из редов. пословања
пре опорезивања
13.283 113.090
III Нето прилив / одлив готовине -44.459 -48.344 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља    
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
    Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 13.283 113.090
I Приливи гот. из активности финанс. 40.000 164.418 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ    
II Одливи гот. из активности финанс. 19.473 15.603 Г. Исплаћена лична примања
послодавцу
   
III Нето прилив / одлив готовине 20.527 148.815 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 13.283 130.691
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 997.911 1.165.165 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА    
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 994.180 1.169.646 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
   
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. 3.731 -4.481 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ    
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 963 4.694 1. Основна зарада по акцији   1
2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији
   
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ          
         
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 4.694 213          
       
                   
                 
    2005 2006
    Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Основни капитал   325.218 151.769   476.987 476.987     476.987
Остали капитал   881     881 881     881
Неуплаћени уписани капитал                  
Емисиона премија                  
Резерве   34.671   6.230 28.441 28.441     28.441
Ревалоризац-ионе резерве   259.763 715 145.539 114.939 114.939   440 114.499
Нераспоређени добитак   11.232 13.283 11.232 13.283 13.283 131.131 13.283 131.131
Губитак до висине капитала                  
Откупљене сопствене акције                  
УКУПНО   631.765 165.767 163.001 634.531 634.531 131.131 13.283 751.939
Губитак изнад висине капитала                  
                   
                 
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА   MGI Revizija i računovodstvo Beograd,Mekenzijeva 41/II  О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
  3.За састављање и презентацију својих финансијских извештаја АД"Сремпут" Рума није применио МРС 19- Накнаде запосленима,којим се захтева да се изврши укалкулисавање трошкова(садашње вредности будућих обавеза)који се односе на уговорене :отпремнине за одлазак у пензију,плаћања за јубиларне награде,накнаде за коришћење неискоришћених годишњих одмора и друге накнаде запосленима предвиђене Законом о раду и Интерним актом.
  4.По нашем мишљењу ,осим за могуће ефекте изнетог у тачки 3.,финансијски извештај истинито и објективно по свим материјално значајним питањима,приказује стање имовине,обавеза и капитала АД"Сремпут "Рума на дан 31.децембра 2006.године,резултат пословања,токове готовине и промене на капиталу за наведену годину,у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.
  5.Скрећемо пажњу,не изражавајући додатну резерву на изражено мишљење у тачки 4.горе,на чињеницу да су на позицијама Биланса успеха АОП 231 и АОП 232 унети погрешни подаци,односно да исте није требало уносити,а на позицији Биланса успеха АОП 233 није унет податак о износу зараде по акцији у износу од 602,79 динара по акцији,као што је обелодањено у Напомени 21. уз финансијске извештаје.
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
Дана 30.06.2006.Скупштина акционара донела је одлуку о расподели добити  за 2005.год.у износу од 13.283.855,60 динара . За дивиденде износ од 5.315.542,24 динара акционарима који су то били 30.04.2006.године, а износ од 7.970.313,36 динара по основу учешћа запослених у добити.
Укупан акцијски капитал износи 476.986.400,00 динара при чему је  номинална вредност акције  2.200,00 динара.
  Друштво нема откупљених сопствених акција и уписани неуплаћени капитал.
 Дана 20.06.2007.год.Скупштина акционара донела је Одлуку о усвајању корекција финансијских извештаја сагласно исказаном мишљењу ревизора у тачки 5.,одлуку о усвајању коригованог финансијског извештаја и одлуку о усвајању мишљења ревизора.
                 
V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА
Увид се може извршити сваког радног дана од 10,00 -14,00 у седишту друштва ,односно погледати на веб сајту www.sremput.co,yu
                 
          Директор
          Снежана Карић