AD "SREMPUT" RUMA

 Trg Oslobođenja 12, Ruma       Telefon: 022/474-100       Fax: 022/473-470

 Home | Vesti | O nama | Delatnost | Licence | Reference | Foto arhiva | Finansijski izveštaji


Home
Vesti
O nama
Delatnost
Licence
Reference
Foto arhiva
Finansijski izveštaji

 

 

  

 

A.D. "Sremput" RUMA

PREDMET:Mišljenje ovlašćenog revizora

 

Na osnovu člana 30. stav 2. i ćlana 33. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ",br.71/2002 i 55/2004), Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda revizije i zaključenog ugovora, izvršili smo reviziju vaših finansijskih izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha) za 2005. godinu. Za ove finansijske izveštaje odgovoran je poslovodni organ preduzeća, dok je naša odgovornost da izrazimo mišljenje o tim finansiskim izveštajima na osnovu dokaza koje smo pribavili u postupku obavljanja revizije.

Reviziju vaših finansijskih izveštaja smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim računovodstvenim standardima ("Službeni glasnik RS",br. 133/2003), kao i drugim pratećim propisima donetim uz ovaj Zakon.

Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija takođe uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima.

Pored toga, revizija takođe uključuje ocenu primenjenih finansijskih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. Stoga smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Na osnovu prethodno izloženog, dajemo vam sledeće:

                                                       MIŠLJENJE

1) Finansijski izveštaji koji su bili predmet ove revizije  sačinjeni su u skladu sa propisima SCG, republičkim propisima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

2) Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela trajnosti poslovanja, što znači da preduzeće ne planira prestanak sa radom, promenu strukture poslovne delatnosti, niti postoje činioci koji ugrožavaju kontinuitet poslovne aktivnosti.

3) Finansijski izveštaji i iznete napomene u izveštaju o reviziji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza tog preduzeća na dan 31. decembra 2005. godine i rezultate poslovanja i novčane tokove za 2005. godinu, u skladu sa važećim propisima o računovodstvu.

                                                                   

 U Beogradu, Mart 2006. godine