BILANS STANJA
na dan  31.12. 2005. godine
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena  broj Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
  AKTIVA        
  A. STALNA IMOVINA (002+003+004+007) 001      
00   I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002      
01   II. NEMATERIJALNA ULAGANJA 003      
    III. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (005+006) 004      
020, 022, 023, 024, 026, 027(deo) i 028(deo)      1. Nekretnine, postrojenja i oprema 005   551603 509902
021, 025, 027(deo) i 028(deo)      2. Biološka sredstva 006      
    IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (008+009) 007      
030 do 032      1. Učešća u kapitalu 008   557 587
033 do 039 minus 037      2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 009   8344 8344
  B. OBRTNA IMOVINA (011+012+017) 010      
10 do 15   I. ZALIHE 011   67952 44088
    II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (013+014+015+016) 012      
20, 21 i 22      1. Potraživanja 013   221044 192020
23 minus 237      2. Kratkoročni finansijski plasmani 014     33326
24      3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 015   4694 963
27 i 28 osim 288      4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 016   4589 1735
288   III. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 017      
  V. POSLOVNA IMOVINA (001+010) 018      
29 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 019      
  D. UKUPNA AKTIVA (018+019) 020      
88 DJ. VANBILANSNA AKTIVA 021      
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena  broj Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
  PASIVA        
  A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108) 101   634531 631765
30   I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102   477868 326099
31   II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103      
32   III. REZERVE 104   28441 34671
33   IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105   114939 259763
34   V. NERASPOREDJENA DOBIT 106   13283 11232
35   VI. GUBITAK 107      
037 i 237   VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 108      
  B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+119) 109      
40   I. DUGOROČNA REZERVISANJA 110   5680 5680
41   II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113) 111      
       1. Dugoročni krediti 112      
       2. Ostale dugoročne obaveze 113   14941  
    III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118) 114      
42       1. Kratkoročne finansijske obaveze 115   40000  
43 i 44       2. Obaveze iz poslovanja 116   133790 87150
47 i 48       3. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda 117   1158 45212
45, 46 i 49 osim 498       4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razganičenja 118   28683 21158
498   IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 119      
  V. UKUPNA PASIVA (101+109) 120      
89 G. VANBILANSNA PASIVA 121      
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.  do   31.12. 2005. godine
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena  broj Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
  A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA        
    I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201   830870 701870
60 i 61     1. Prihodi od prodaje 202   823906 693365
62     2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203   6078 7657
630     3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204      
631     4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205      
64 i 65     5. Ostali poslovni prihodi 206   886 848
    II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207      
50      1. Nabavna vrednost prodate robe 208   316 650
51      2. Troškovi materijala 209   347176 292240
52      3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210   292074 238508
54      4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211   54045 47862
53 i 55      5. Ostali poslovni rashodi 212   80529 67436
    III. POSLOVNA DOBIT (201-207) 213   56730 55174
    IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214      
66   V. FINANSIJSKI PRIHODI 215   102071 1541
56   VI. FINANSIJSKI RASHODI 216   24887 5011
67 i 68   VII. OSTALI PRIHODI 217   54545 15222
57 i 58   VIII. OSTALI RASHODI 218   175176 55694
    IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218) 219      
    X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218) 220      
  B. VANREDNE STAVKE        
69 osim 699   I. VANREDNI PRIHODI 221      
59 osim 599   II. VANREDNI RASHODI 222      
    III. DOBIT PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI (221-222) 223      
    IV. GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI (222-221) 224      
    V. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219+223-220-224) 225      
  G. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220+224-219-223) 226      
  D. POREZ NA DOBIT 227      
  DJ. NETO DOBIT (225-227) 228   13283 11232
  E. NETO GUBITAK (227-225) ili (226+227) 229      
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.01.  do   31.12. 2005. godine
- u hiljadama dinara -
POZICIJA AOP Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
1 2 4 4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI      
  I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301    
    1. Prodaja i primljeni avansi 302 819012 635983
    2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 303 106861 2195
    3. Vanredne stavke 304 138  
  II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6) 305    
      1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 477225 298370
      2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 288651 240992
      3. Plaćene kamate 308 23328 1346
      4. Porez na dobit 309 234 474
      5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 103847 29984
      6. Vanredne stavke 311 5063 8329
  III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 312    
  IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 313    
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA      
  I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 314    
     1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 315    
     2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 316    
     3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi) 317 31900  
     4. Primljene kamate 318   1398
     5. Primljene dividende 319   92
  II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4) 320    
      1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 321    
      2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 322 76359 47179
      3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi) 323   5698
      4. Plaćene kamate 324    
  III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 325    
  IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 326    
V.  NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA       
  I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 327    
     1. Uvećanje osnovnog kapitala 328    
     2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 329 40000  
     3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 330    
  II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 331    
     1. Otkup sopstvenih akcija i udela 332    
     2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 333    
     3. Finansijski lizing 334 8560  
     4. Isplaćene dividende 335 10913 7708
  III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 336    
  IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 337    
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+314+327) 338    
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+320+331) 339    
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (338-339) 340    
E. NETO ODLIV GOTOVINE (339-338) 341    
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 342 963 1375
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 343    
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 344    
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (340-341+342+343-344) 345 4694 963
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ( za statističku obradu )
u periodu od 01.01 do 31.12. 2005. Godine
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, računi Pozicija AOP Stanje na početku perioda AOP Povećanje tokom perioda AOP Smanjenje tokom perioda AOP Stanje na kraju perioda (4+6-8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 osim 309 1. Osnovni kapital 401 325218 402 151769 403   404  
309 2. Ostali kapital 405 881 406   407   408  
31 3. Neuplaćeni upisani kapital 409   410   411   412  
037 i 237 4. Otkupljene sopstvene akcije 413   414   415   416  
  5. UKUPNO OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1+2+3-4) 417   418 151769 419   420  
320 6. Emisiona premija 421   422   423   424  
321 i 322 7. Rezerve iz dobiti 425 34671 426   427 6230 428  
330 8. Revalorizacione rezerve 429 259763 430 715 431 145539 432  
  9. UKUPNO REZERVE (6+7+8) 433   434   435   436  
34 10. Dobit 437 11232 438 13283 439 11232 440  
35 11. Gubitak 441   442   443   444  
  12. UKUPNO KAPITAL (5+9+10-11) 445 631765 446 165767 447 163001 448 634531
29 13. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 449   450   451   452  
STATISTIČKI ANEKS*
( PREDUZEĆA, ZADRUGE, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA )
za 2005 godinu
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun POZICIJA AOP Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
1 2 3 4 4
01 Nematerijana ulaganja (nabavke u toku godine) 501    
01 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja (u toku godine) 502    
02 Nekretnine. postrojenja, oprema i biološka sredstva (nabavke u toku godine) 503 253008 37340
02 Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava (u toku godine) 504 211307 2805
02 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (ukupno) 505 1335767 1082759
02 Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava (ukupno) 506 784164 572857
20 Potraživanja od kupaca 507 215863 185367
27 Porez na dodatu vrednost 508    
282 Akontacioni porez na dodatu vrednost 509    
431, 432, 433, 434 Obaveze iz poslovanja prema dobavljačima (u toku godine) 510 591615 383941
431, 432, 433, 434 Obaveze iz poslovanja prema dobavljačima 511 127109 81784
450 Obaveze za neto zarade i naknade zarada 512 152672 131141
451 Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 513 31398 26805
452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 514 40202 33516
47 Obaveze za porez na dodatu vrednost 515 139960  
480 Obaveze za porez na promet i akcize 516   68906
482 Obaveze za poreze i carine 517 2032 185
513 Troškovi goriva i energije 518 89942 80950
521 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 519 40968 36741
536 Troškovi istraživanja 520    
540 Troškovi amortizacije 521 54045 47862
550 Troškovi neproizvodnih usluga 522 2842 2373
551 Troškovi reprezentacije 523 1951 1254
552 Troškovi premija osiguranja 524 3920 2933
553 Troškovi platnog prometa 525 1796 2794
554 Troškovi članarina 526 92 124
555 Troškovi poreza 527 1907 3824
556 Troškovi doprinosa 528 3127 2466
559 Ostala nematerijalni troškovi 529 2947 2899
560 Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima 530    
561 Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima 531    
562 Rashodi kamata 532 24041 4361
640 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina 533    
641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 534    
660 Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica 535    
661 Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 536    
662 Prihodi od kamata 537 101827 1449
  Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 538 516 528
  Broj običnih akcija 539 216812 216812
  Broj prioritetnih akcija 540    
  Nominalna vrednost običnih akcija (ukupno) 541 476987 325218
  Nominalna vrednost prioritetnih akcija (ukupno) 542